lunes, 9 de febrero de 2015

"The Alchemist’s daughter. A Jewish tale of the old ghetto of Barcelona" Remembering Barcelona's old jewish district


In 1391 the Jewish districts in most Catalan cities were attacked. Many of its inhabitants were forced to convert to Christianity or were killed. Barcelona’ghetto was never rebuilt.
See Book
"The Alchemist’s daughter. A Jewish tale of the old ghetto of Barcelona" is an illustrated book adapted to everyone who wants to bring the reader to the life and customs of the medieval Jewish Catalan districts, the Calls. Through this little story the reader will experience the life of Barcelona’sCall, discover what it meant being a Jew in the Middle Ages in the city of Barcelona, while learning how to read different parts of the city.
"The Alchemist’s daughter” is a story that wants to recover the memory of Catalan medieval Judaism: it is not only a legend, but it is the living witness of a past that struggles to be remembered; a window into a world unknown but sometimes very much ours, an imprint of our memory, the witness of a rich legacy that must be preserved.
The book, based on a legend collected by Joan Amades, and  still alive in Barcelona’s Jewish district, tells the story of a Jewish house victim of a spell: The Alchemist's house.
 Through colourful illustrations, created exclusively for the project, historically documented and inspired in illuminated medieval Catalan Jewish manuscripts, the Catalan Haggadot, the reader delves into the atmosphere of the Jewish Quarter and into the life of some characters wich could have been real , Judith, Moshe and Arnau, the victims of fate that will lead to an impossible love and perhaps to fatality...

Both images and text combine to provide an experience linked to the memory of Catalan medieval Judaism, making tangible the intangible city’s heritage.

Technical data:
Title: "The Alchemist’s daughter. A Jewish tale of the old ghetto of Barcelona
Text and drawings: Sylvia Angelet
Illustrated book for heritage teaching  
58 pages, colour illustrations
Bilingual Book: English-Hebrew, Catalan Hebrew also available (Spanish -hebreu version in progress)
Historically documented book
Illustrations inspired in illuminated Hebrew Catalan manuscripts, the Catalan medieval Haggadot.
It includes a map of Barcelona’s Jewish district and a glossary about medieval Judaism

Now available on iBookstore

"La filla de l'Alquimista. Un conte jueu del Call de Barcelona": Viure la memòria del Call de Barcelona

L’any 1391, els Calls de la majoria de ciutats catalanes foren atacats. Molts dels seus habitants van ser forçats a convertir-se al cristianisme o van ser assassinats. El Call de Barcelona mai no va ser reconstruït.
"La filla de l’alquimista. Un conte jueu del Call de Barcelonaés un llibre il·lustrat adaptat a tots els públics que vol acostar el lector a la vida i costums dels calls jueus catalans. A partir d’aquesta petita història el lector experimentarà la vida del Call, descobrirà què significava ser jueu a l’edat mitjana a la ciutat de Barcelona, mentre aprendrà a llegir diferents espais de la ciutat.
Veure llibre

La filla de l’alquimista és un conte il·lustrat que vol recuperar la memòria del judaisme medieval català: no és tan sols una llegenda, sinó que és el viu testimoni d’un passat que lluita per a ser recordat. Una finestra cap a un món a voltes desconegut però molt nostre, una empremta de la nostra memòria, el testimoni d’un ric patrimoni nostre que cal preservar.
El llibre, basat en una llegenda recollida per Joan Amades, encara viva en la tradició del Call de Barcelona,  ens explica la història d’una casa del Call, víctima d’un encanteri: La casa del Alquimista.

A través d’il·lustracions creades exclusivament per al projecte, documentades històricament i inspirades en manuscrits il·luminats jueus catalans medievals, les Haggadot,  el lector s’endinsa en la vida del Call jueu i d’alguns personatges que podrien haver estat reals, la Judith, el Moixe i l’Arnau, víctimes de l’atzar que els conduirà a un amor impossible i potser a la fatalitat...

La imatge i el text s’uneixen per oferir una experiència actual enllaçada amb la memòria del judaisme català medieval, fent tangible el patrimoni intangible de la ciutat.

Fitxa tècnica:
Text i il.lustracions: Sylvia Angelet
Llibre il·lustrat per la didàctica del patrimoni 
56 planes, il·lustracions a color
Llibre bilingüe: català hebreu, també disponible en anglès-hebreu (versió en castellà -hebreu en preparació)
Llibre rigorosament documentat.
Il·lustracions inspirades en l’art dels manuscrits il·luminats hebreus catalans, les haggadot medievals catalanes.
Plànol desglossat del Call de Barcelona
Glossari específic sobre judaisme medieval
Format: EPUB 2 Fixed layout
Ja disponible  a IBOOKSTORE